صبر

صبر و نتیجه و ماهیگیری

بهترین سفر زندگیم رو تجربه کردم و درس صبر و شکیبایی رو خیلی خوب فهمیدم امیدوارم توی زندگیم از این درس استفاده کنم. اواخر اردیبهشت ماه خیلی غیرمنتظره با خانواده تصمیم گرفتیم که به ماهیگیری بریم. اولین بار بود که خودم میخواستم قلاب ماهی گیری رو به دست بگیرمو ماهیگیری کنم. از شب قبلش تمام…

نشر دهید
ادامه مطلب