دو قدم تا لبخند (2)

داستان بیست و سوم: نامه ای به خدا

مجموعه داستانی #دو_قدم_تا_لبخند

با صدای: مهران رمضانی

تدوین: محمد قاسمی

«با قضاوت کردن درباره دیگران در واقع به توصیف خود می پردازیم.» وین دایر

نشر دهید

ارسال دیدگاه