دو قدم تا لبخند (2)

داستان هجدهم: سیرک

مجموعه داستانی #دو_قدم_تا_لبخند

با صدای: مهران رمضانی

تدوین: محمد قاسمی

«خدمتی که به دیگران می کنیم، بهای اجاره ایست که به خاطر اقامتمان روی زمین می پردازیم.» ویل فرِد نفیل

نشر دهید

ارسال دیدگاه