دو قدم تا لبخند (2)

داستان شانزدهم: درسی از ادیسون

مجموعه داستانی #دو_قدم_تا_لبخند

با صدای: مهران رمضانی

تدوین: محمد قاسمی

“مهم نیست زمین بخوری؛ مهم، دوباره برخواستن است.” لمباردی

نشر دهید

ارسال دیدگاه