تمرین اول: نوشتن داستانی جدید که می خواهید آن را تجربه کنید در ۱۵ دقیقه

مـردم همـواره بـه شـرایط و اتفاقات فعلیشـان واکنش نشـان می دهند. شـما از این پـس به آنچـه می خواهید اتفاق بیافتـد توجه کنید

نحوه انجام این تمرین:

  1. هـر روز صبـح کـه بیـدار شـدید بـه مـدت ۱۵ دقیقـه سـناریوی کـه دوسـت دارید تـا شـب آن را تجربـه کنید،
    یادداشـت کنید. تمام سـناریو را چنان واضح بنویسـید که وقتی کسـی آن را مطالعه کرد به همان وضوح بتواند آن را درک و بـه تصویـر بکشـد. هر قدر وضوح بیشـتر باشـد احسـاس مثبت و خوبی بیشـتری درونتان به جریـان می افتد.
  2. بعـد از انجـام ایـن تمریـن دقت کنیـد چه اندازه احسـاس خـوب درونتان افزایش پیـدا کرده اسـت و ایـن تمریـن را تـا جایی ادامـه دهید که احساسـات خوب و مثبتی را داشـته باشـید.

با انجام این تمرین شما به جای اینکه منفعلانه زندگی کنید، آگاهانه آن را خلق می کنید.

تمرین دوم: جعبه جادویی خواسته ها

ایـن جعبـه حکـم مغناطیـس هـدف را برای شـما بـازی می کند به گونـه ای کـه تمرکزتـان را در مورد خواسـته بالا
می بـرد و بـر طبـق قانـون آفرینـش هـر کجـا توجـه و تمرکـز داشـته باشـید خلق همـان جـا رخ می دهد. هـدف از
تشـکیل چنیـن جعبـه ای رهاسـازی و هم فرکانسـی ارتعـاش وجودی فرد با خواسـته اش اسـت.نحوه انجام این

تمرین:

یـک جعبـه کوچک درسـت کنید و تصویر هر چیزی که دوسـت دارید داشـته باشـید را در آن بگذاریـد. در تمام مدت
روز بـه دنبـال تصاویری باشـید که می خواهیـد در دنیای واقعی آنهـا را تجربه کنید. تمام عکسها یا نقاشـیهایتان
را بـا شـکرگذاری و احسـاس خـوب، داخـل ایـن جعبه بیاندازیـد. اطمینان حاصـل کنید که با عکسهـا هم فرکانس
شـده اید و بعـد از یـک مـاه درب آن جعبـه را باز کنید و تمام آن عکسهـا را مرور کنید و دوبـاره درب جعبه را ببندید.
در پیـدا کـردن بهتریـن عکسهـا کوشـا باشـید تـا جایـی کـه در شـما احسـاس خـوب بیشـتری ایجاد کنـد. دقت
کنیـد ایـن جعبـه بـرای هر آنچه می خواهید داشـته باشـید اسـت و نه فقط اهـداف بزرگتـان. هر چیزی راکـه دیدید
و خوشـتان آمـد، داخـل ایـن جعبـه بیاندازیـد. شـما با ایـن تمرین بسـیار سـاده مغناطیس جـذب خواسـته های خود
می شـوید نـه ناخواسـته ها.

ایمانی که عمل نیاورد ایمان نیست حرف است!

و یادتان باشد که:

از همه چیز لذت ببرید

کارگاه "قانون معجزات" - فرهنگسرای کوثر