کارگاه "چگونه فرمانروای زندگی خود شویم" - دانشگاه اصفهان