کارگاه "چگونه فرمانروای زندگی خود شویم" - فن آوران آینده