کارگاه "قانون معجزات" - فرهنگسرای کوثر

کارگاه "قانون معجزات" - فرهنگسرای کوثر

کارگاه "قانون معجزات" - فرهنگسرای کوثر

کارگاه "صبح پرنشاط" - فرهنگسرای کوثر

کارگاه "چگونه فرمانروای زندگی خود شویم" - فن آوران آینده

کارگاه "چگونه فرمانروای زندگی خود شویم" - دانشگاه اصفهان